Hasznos tudnivalók
Címlap Elektromos eszközök Elektromos eszközök Elektromos vezetékek - Elhelyezésük, bekötésük és cseréjük

Elektromos vezetékek - Elhelyezésük, bekötésük és cseréjük

A háztartások villamos fogyasztóit a mérőóra után elhelyezett főelosztó táblától sugarasan­ kiinduló áramkörök látják el. Az ide visszatérő un. körvezetékes rendszert hazánkban nem használják..

A fogyasztókat célszerűen csoportosítva, illetve előírásszerűén külön áramkörökbe kapcsolják. Egy lakásban legalább négy áramkört kell kialakítani, például a lakószobai világítóhelyek, a lakószobai dugaszoló helyek, a konyhai világítás és dugaszoló helyek, für­dőszobai világítás és dugaszoló helyek áram­köreit. Vegyes világítási és dugaszoló hely áramköreinek kialakításával elérhető, hogy egy áramkör meghibásodása esetén ne ma­radjon a helyiség világítás lehetősége nélkül.

Egy áramkörön legfeljebb 6-8 lámpahely vagy csatlakozóaljzat lehet. Külön áramkörö­ket kell létesíteni a helyhez kötött nagy ház­tartási készülékekhez (villamos tűzhely, boj­ler, mélyhűtő stb.). 50 l-esnél nagyobb bojlert, 1,5 kW-nál nagyobb teljesítményű fűtőberen­dezést csak csúcsidő kizárásos áramkörre szabad kötni. Ehhez az áramszolgáltató által működtetett kapcsoló csatlakozik, és célsze­rűen külön „éjszakai" fogyasztásmérő van hozzá felszerelve.

Minden 6 m2-nél nagyobb alapterületű he­lyiségben mennyezeti lámpát kell felszerelni, 12 m2-nél nagyobb lakószobában kötelező két áramkörös (csillár) kapcsolást készíteni. Konyhában és fürdőszobában munkahelyi vi­lágítási lámpahelyet is kialakítanak. Dugós csatlakozóhelyeket 5 m-enként kell kialakíta­ni, és a konyhában célszerű több dugaszalj­zatot is elhelyezni. A csatlakozóhelyek és a világításkapcsolók elhelyezésénél a célszerű­ség mellett az ez irányú kötelező előírásokat is be kell tartani. Ez ügyben villanyszerelőtől kérhet tájékoztatást.

A vizes helyiségek (fürdőszoba, szárítóhe­lyiség) villamos készülékeire, azok elhelyezé­sére szigorú életvédelmi előírások vannak érvényben, ezekről szintén kérje villamos szakember tanácsát.

FIGYELMEZTETÉS! E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú villamos szere­lésekre vonatkozó hazai hatályos előírásokat!

Minden egyes áramkör túláram és zárlat elleni védelmét a főelosztó táblán elhelyezett, az áramkörbe szerelt kismegszakító (régeb­ben olvadó biztosíték) végzi. Helyhez kötött fogyasztóknál ezek a kismegszakítók az elő­írásszerűén kötelező leválasztó kapcsoló szerepét is betölthetik.

A lakások áramköreinek a legkisebb ke­resztmetszetű alumínium vezeték 2,5 mm2-es lehet, de célszerűbb ehelyett az 1,5 mm2-es rézvezeték használata. E vezetékek max. 3 kW egyidejű terheléshez, illetve 20-25 m nyomvonal hosszúságig megfelelőek. Az áramkörre az ajánlottnál nagyobb fogyasztást nem szabad kapcsolni. A vezetékek esetleg kicserélhetők nagyobb keresztmetszetűre, amennyiben beleférnek a védőcsőbe.

E mun­kát villanyszerelő végezze. Szabvány írja elő, hogy villamos tűzhelyhez a főelosztó táblára 3 db kismegszakítót kell szerelni, 5x6 mm2-es alumínium, illetve 5x4 mm2-es rézvezetékkel a tűzhely közelében elhelyezett csatlakozó­dobozig. Ezzel - még ha csak egyfázisú is a tűzhely - annak háromfázisúra bővítésére megvan a lehetőség.

Minden áramkörbe megszakítás nélküli vé­dővezetéket (földvezeték) kell kiépíteni az érintésvédelem érdekében. A villamos hálóza­tok érintésvédelmének érdekében szigorúan előírt életvédelmi megoldásokat villamos szakembernek kell elvégeznie és ellenőriznie! A műanyag bevonatos szigetelt vezetékek falhoronyba helyezett, kellő átmérőjű védőcső­be vannak behúzva. Ezek többnyire műanyag (PVC) csövek, bár régebben fémburkolatú szi­getelt (Bergmann) csövet használtak (ezt ma sem kell kicserélni). A csövek vezetése célsze­rűen keresztezésmentes, vízszintes és függő­leges irányú. Az elágazásokhoz elágazó dobo­zok, a szerelvényekhez (kapcsoló, dugaszalj­zat) szerelvénydobozok vannak falba sülylyesztve vagy a falra szerelve. Panelházaknál az áramköri vezetékeket újabban falra erősített műanyag vezetékcsatornákba helyezik.

A vezetékek szigetelő bevonatának a szí­ne előírásos. A fázisvezeték fekete, a nulla vezeték kék, a földvezeték (nullázó vezeték) zöld-sárga színű (régebben piros) kell, hogy legyen. Eltérő színű vezetékek mindkét végé­nél az előírt színjelölést szigetelőszalaggal kötelező megjelölni.

A kettős szigeteléssel ellátott, un. MM fal­vezeték védőcső nélkül, közvetlenül a vako­latba helyezhető. A lakásokban a kábelnek nevezett vezetékeket nem szerelik védőcső­be. Ezek külső burkoló köpenye nélkül is kellő védelmet nyújt. Rendszerint több erűek, melyeket érszigetelés vesz körül, és övszigetelés fog össze, kívül pedig külön műanyag burkolat veszi körül.

Ha az erek vékony rézszálakból vannak összeállítva, a kábel kellően hajlékony, ezért nem helyhez kötött fogyasztóknak (rádió, va­saló, konyhai kisgépek stb.) a dugaszaljzat­hoz villás dugóval csatlakozó un. lengő veze­tékeihez ezt alkalmazzák.

Éghető anyagú épületek (faházak, padlás) vezetékeihez kábeleket kell használni, ame­lyeket falra erősített kábelbilincsek tartanak. E vezetékekhez növelt melegállóság csatla­kozó- és kapcsolódobozokat kell alkalmazni (ezeket háromszöggel körbevett F betű vagy áthúzott lángnyelv rajza jelzi).

A főidbe fektetett, un. földkábeleknek spe­ciális, megerősített szigetelésük van, amit külső légvezetékek helyett a földbe fektetnek.

A kábelek elsősorban két (fázis és nulla), három (fázis, nulla és föld), esetleg négy vagy több erűek lehetnek. A vezetékkötéseket, tol­dásokat, leágazásokat kizárólag elágazódo­bozban és a szerelvények bekötésénél sza­bad készíteni. Ehhez a vezetékvégeket 10-15 cm ráhagyással levágva és a szigetelés 2-3 cm-es eltávolításával kell előkészíteni.

Az elektromos vezetékek rögzített kötései­hez vezeték-összekötőket, elsősorban bakelit­házas sorozatkapcsokat („csokoládészorítók") alkalmaznak. Ezzel a csavaros szorítással lé­tesítik az összekötést. Alumíniumvezetékeknél a rögzítőcsavarok alatt leszorítólemezes kivi­telű összekötőket kell alkalmazni. A kábelek egymáshoz kapcsolásánál speciális, hőre zsu­gorodó csöves szigetelést alkalmaznak.

 
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin
Internet.wyw.huIngyenweblapok.hu-Ingyenes weblap sablonokItems.hu LinkgyűjteményItems.hu LinkgyűjteményKatalógusHun-Web LinkekLinkBank Linkkatalógus LinkgyűjteményLinkajánlóHobbi, szabadidő linkekBelföldi és külföldi szállás és apartmanLinkgyár linkkatalógus Linkelő linkgyűjteményLinkgyüjtemény